profesionalios ir kompetentingos audito, apskaitos, mokesčių bei verslo konsultavimo paslaugas, garantuojant kliento pateiktos informacijos konfidencialumą.
 
Titulinis Kontaktai Kontaktai Veikla Veikla
 
 
 

Metinių finansinių ataskaitų auditas Metinių finansinių ataskaitų auditas

Filmų gamybos projektų auditas Filmų gamybos projektų auditas

Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra

Skaidrumo pranešimas už 2018 m. Skaidrumo pranešimas už 2018 m.

Skaidrumo pranešimas už 2019 m. Skaidrumo pranešimas už 2019 m.


 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ, UAB

Skroblų g. 8-86, Vilnius, LT-03113
Įmonės kodas: 125935162
PVM kodas: LT259351610
 
Vadovas: Remigijus Kešys
Telefonas: 8 698 00202
info@fin-auditas.lt


Atliekame kino filmų gamybos projektų įgyvendinimo faktinių išlaidų ataskaitų auditą.

Audito tikslas – pareikšti nuomonę apie valstybės biudžeto lėšų, kurias skiria Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos projekto vykdytojui projektui, panaudojimo atitikimą projekto sutarties, jos priedų ir papildymų sąlygoms, taisyklėms, Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems buhalterinę apskaitą. Projekto vykdytojas yra atsakingas už tai, kad skirtos lėšos būtų panaudotos tik pagal projekto sutarties sąmatoje nurodytą paskirtį, t.y., pagal konkrečias sąmatos išlaidų eilutes ir  išlaidų straipsnius, įvertintus pinigine išraiška.

Projekto vykdytojas ataskaitą parengia pagal sutarties, pasirašytos su Lietuvos kino centru prie Kultūros ministerijos, sąlygas ir Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-248 (2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-667 redakcija).

______________________________________________________________________________________________________________________

Atliekame kino filmų gamybos išlaidų atitikties LR Pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) 172 straipsnio nuostatoms ir Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo tvarkos aprašui auditą.

Auditą atliekame vadovaudamiesi PMĮ 172 straipsnio nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), LR kino įstatymu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais tarptautiniais audito standartais, ir laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtinto Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų.

Filmo gamybos išlaidų ataskaita yra parengta pagal Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos reikalavimus, susijusius su paraiškos dėl Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimu, bei Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje ir LR Kultūros ministro bei LR Finansų ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-892/1k-406 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-213/1K-95 redakcija) patvirtintos „Pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų naudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos" apraše nurodytas sąlygas ir reikalavimus.