profesionalios ir kompetentingos audito, apskaitos, mokesčių bei verslo konsultavimo paslaugas, garantuojant kliento pateiktos informacijos konfidencialumą.
 
Titulinis Kontaktai Kontaktai Veikla Veikla
 
 
 

Metinių finansinių ataskaitų auditas Metinių finansinių ataskaitų auditas

Filmų gamybos projektų auditas Filmų gamybos projektų auditas

Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra

Skaidrumo pranešimas už 2018 m. Skaidrumo pranešimas už 2018 m.

Skaidrumo pranešimas už 2019 m. Skaidrumo pranešimas už 2019 m.


 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ, UAB

Skroblų g. 8-86, Vilnius, LT-03113
Įmonės kodas: 125935162
PVM kodas: LT259351610
 
Vadovas: Remigijus Kešys
Telefonas: 8 698 00202
info@fin-auditas.lt

 

Skroblų g. 8-86, 03142 Vilnius. Tel. 8 698 00202; El. p.: info@fin-auditas.lt  Į/k 125935162, PVM mok. kodas LT259351610.

Registruota LR įmonių rejestre, rejestro tvarkytoja VĮ „Registrų centras". A/s LT807300010129474022 „Swedbank", AB


Atlikus viešojo intereso įmonės auditą 2018 metais, audito įmonė UAB "Finansinių ataskaitų analizė" pateikia šį metinį pranešimą apie veiklos skaidrumą.

  

1. Įmonės teisinė struktūra, nuosavybės, valdymo struktūros ir dalyvių aprašas

 

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 2002 m. vasario 21 d. Įmonės kodas 1259351610, registracijos adresas Skroblų g. 8-86, 03142 Vilnius, buveinės adresas Vytenio g. 3-4, 03113 Vilnius. Įmonė filialų, atstovybių, dukterinių įmonių neturi.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. kovo 19 d. Įsakymu Nr. 73 "Dėl įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą, UAB "Finansinių ataskaitų analizė" (toliau – Įmonė) buvo įrašyta į audito įmonių sąrašą. Audito įmonės pažymėjimo numeris 001459.

Įmonės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo įmonės vadovas – direktorius. Įmonės vadovas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įmonės įstatais, vienintelio akcininko sprendimais. 100 procentų Įmonės akcijų priklauso vienam akcininkui, fiziniam asmeniui Remigijui Kešiui. Nuo pat Įmonės įkūrimo, Remigijus Kešys vykdo Įmonės direktoriaus pareigas. 2001 m. gruodžio 07 d. Remigijui Kešiui buvo suteiktas auditoriaus vardas. Auditoriaus pažymėjimo numeris 000372. Nuo 2013 metų auditorius Remigijus Kešys yra Lietuvos auditorių rūmų Apskaitos ir mokesčių komiteto narys.

 

2. Audito tinklas

 

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" yra lietuviško kapitalo įmonė, nepriklausanti jokiam tarptautiniam tinklui.

 

3. Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais audito standartais bei vidaus taisyklėmis, Įmonėje yra sukurta ir įdiegta vidaus kokybės kontrolės sistema. Kokybės kontrolės sistema yra skirta užtikrinti, jog audito įmonė ir jos darbuotojai laikosi Tarptautinių audito standartų, Kokybės kontrolės standarto reikalavimų bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitinka taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus, bei kad audito įmonės užduoties ataskaitos yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis. Įmonėje periodiškai atliekamas kokybės kontrolės sistemos efektyvumo matavimas ir įvertinimas. Pagal identifikuotus pastebėjimus įmonės kokybės kontrolės sistema yra nuolat tobulinama.

Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašymas yra pateiktas Kokybės kontrolės vadove. Kokybės kontrolės sistema apima šiuos elementus:

- vadovo atsakomybė už kokybę įmonėje,

- etikos reikalavimai (įskaitant nepriklausomumą),

- santykiai su klientais,

- žmogiškieji ištekliai,

- audito užduočių atlikimas (įskaitant kokybės kontrolės peržiūrą),

- stebėsena.

 

3.1. Vadovo atsakomybė už kokybę įmonėje

 

Įmonės vadovas prisiima atsakomybę už vadovavimą kokybės užtikrinimo kultūrai ir jos propagavimą audito įmonėje bei už visų būtinų praktikos priemonių bei gairių, skirtų užduoties kokybės užtikrinimui, parengimą ir palaikymą. Vadovas nustato veiklos ir ataskaitų teikimo struktūrą bei įrašų ir kitų administracinių kokybės kontrolės sistemos elementų tvarkymą ir išlieka visiškai atsakingas už šias funkcijas. Visi asmenys, kurie prisiima konkrečias atsakomybes ir pareigas kokybės kontrolės sistemoje, turi turėti pakankamos tinkamos patirties ir gebėjimų bei įgaliojimus įgyvendinti prisiimtą atsakomybę.

Įmonės vadovas užtikrina, kad kokybės kontrolės sistema veikia efektyviai, yra nuolat tobulinama, todėl įmonė gali suteikti aukščiausio lygio paslaugas savo klientams.

 

3.2. Etikos reikalavimai (įskaitant nepriklausomumą)

 

Įmonės darbuotojai turi atitikti taikomus etikos reikalavimus, įskaitant tuos, kurie išdėstyti Tarptautinių buhalterių etikos standartų tarybos Buhalterių profesionalų etikos kodekse (TBF Etikos kodekse) ir bet kokius vietos priežiūros reikalavimus. Įmonėje pripažįstama etiško vadovavimo vertė, ir įmonės vadovas prisiima atsakomybę už jo įgyvendinimą. Įmonėje tikimasi, kad visi darbuotojai išlaikys savo turimas žinias apie nuostatas, išdėstytas TBF Etikos kodekse. Kad tai būtų įgyvendinta, visi darbuotojai turi prisiimti asmeninę atsakomybę už periodišką TBF Etikos kodekso turinio peržiūrą.

Pagrindiniai etikos principai yra šie:

- Sąžiningumo,

- Nepriklausomumo,

- Objektyvumo,

- Profesinės kompetencijos ir pareigingumo,

- Konfidencialumo,

- Profesionalaus elgesio.

Kiekvienas darbuotojas yra pasirašytinai supažindinamas su šiais principais.

 

3.3. Santykių su klientais prisiėmimas ir tęsimas

 

Prisiėmimas ir tęsimas

Įmonė prisiima tik tas naujas užduotis ar tęsia tik tas esamas užduotis ir santykius su klientu, kurioms atlikti turi galimybes (įvertinant nepriklausomumą ir galimą interesų konfliktą), įskaitant laiką ir resursus, ir kurias atliekant būtų laikomasi etikos reikalavimų, ir dėl kurių buvo apsvarstytas (potencialaus) kliento sąžiningumas ir jei neturi informacijos, kad (potencialus) klientas yra nesąžiningas. Įmonės vadovas patvirtina užduoties prisiėmimą ir tęsimą pagal audito įmonės politikas ir procedūras ir dokumentuoja tokį tvirtinimą.

 

Potencialūs nauji klientai

Prieš pateikiant klientui pasiūlymą potencialų klientą būtina įvertinti, taip pat atliekama ir dokumentuojama atitinkama leidimų gavimo procedūra. Vertinant klientą: vertinama su klientu susijusi rizika bei teikiami paklausimai atitinkamiems darbuotojams ir trečiosioms šalims (įskaitant ankstesniąją audito įmonę). Įmonė taip pat gali atlikti pagrindinės informacijos paiešką tuo tikslu pasinaudodama lengvai prieinama informacija. Nusprendusi priimti naują klientą įmonė privalo laikytis atitinkamų etikos reikalavimų (tokių, kaip reikalavimas bendradarbiauti su ankstesne audito įmone) ir parengia užduoties sutartį, kurią turi pasirašyti naujas klientas.

 

Esami klientai

Vykdant kiekvieną užduotį privaloma dokumentuoti darbo su klientu tęstinumo peržiūros išvadas, kad remiantis ankstesnėmis užduotimis ir planuojant jas tęsti galima būtų nustatyti, ar tikslinga toliau jam teikti paslaugas. Atliekant tokią peržiūrą taip pat atsižvelgiama į rotacijos reikalavimus.

 

3.4. Žmogiškieji ištekliai

 

Siekiant užtikrinti, kad kliento poreikius atitiktų reikiami gebėjimai ir kompetencijos, įmonės vadovas ir jo paskirtas už žmogiškuosius išteklius atsakingas asmuo turi atlikti profesinių paslaugų reikalavimų vertinimus. Tai įprastai apima detalaus užduoties reikalavimų lūkesčių plano parengimą (kiekvienų kalendorinių metų laikotarpyje), tam, kad nustatytų kritinius laikotarpius ir potencialius išteklių trūkumus.

Įmonės vadovas ir esami darbuotojai privalo įgyvendinti tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus ir patenkinti bet kokius papildomus reikiamų mokymų poreikius, kurie yra tinkami pagal jų lygį ir atsakomybes.

 

3.5. Audito užduočių atlikimas (įskaitant kokybės kontrolės peržiūrą)

 

Įdiegtomis politikomis ir procedūromis bei kokybės kontrolės sistema įmonė reikalauja, kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus.

Bendros įmonės sistemos yra skirtos suteikti pakankamą užtikrinimą, kad darbuotojai adekvačiai ir tinkamai planuoja, prižiūri, peržiūri užduotis ir pateikia užduoties ataskaitas, kurios yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis.

Siekdama nuosekliai ir pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus, įmonė gali suteikti ir naudoti darbo dokumentų šablonus, skirtus dokumentuoti kliento užduoties procesą. Šie šablonai, kaip reikalaujama, yra atnaujinami tam, kad atspindėtų visus pokyčius profesiniuose standartuose. Šablonai naudojami pagrindinių faktų, rizikos ir įvertinimo, susijusio su kiekvienos užduoties prisiėmimu ar tęsimu, dokumentavimui.

Įmonėje auditas atliekamas šiais etapais:

- planavimas (įmonės veiklos analizė, informacijos rinkimas, darbo apimties nustatymas);

- atlikimas (atliekami detalūs audito testai);

- užbaigimas (atliekamos užbaigimo procedūros, parengiama audito išvada, sutvarkoma audito darbo dokumentų byla).

Peržiūros atsakomybė yra apibrėžta, remiantis tuo, kad mažiau patirties turinčių darbuotojų atliktas darbas turi būti peržiūrėtas tinkamą kompetenciją turinčių asmenų. Prieš pasirašant ir klientui pateikiant audito ataskaitas, peržiūrą atliekantys asmenys turi apsvarstyti, ar užduoties komanda:

- naudojo (modifikavus, jei būtina) įmonės šablonus bylų rengimui, dokumentams ir susirašinėjimui, taip pat programinę įrangą, tyrimų priemones ir užduočiai tinkamų procedūrų pasirašymą ir paskelbimą;

- laikėsi ir taikė audito įmonės etikos politikas;

- profesionaliai ir pagal įmonės standartus atliko darbą su reikiamu atidumu ir dėmesiu;

- pakankamai ir tinkamai dokumentavo savo darbą, analizes, konsultacijas ir išvadas;

- atliko darbą objektyviai ir nepriklausomai, laiku ir efektyviai bei organizuotai, sistemingai, užbaigtai ir įskaitomai dokumentavo darbą;

- užtikrino, kad tinkamai pasikonsultavus dėl sudėtingų ar ginčytinų dalykų, visuose darbo dokumentuose, bylų dokumentuose ir atmintinėse buvo pažymėtas jų sudarytojas, juose buvo įtrauktos nuorodos, įrašyta data;

- užtikrino, kad atitinkamas bendravimas su klientu, atstovavimas, peržiūros ir įsipareigojimai buvo aiškiai įdiegti ir dokumentuoti;

- užtikrino, kad užduoties ataskaita atspindėtų atliktus darbus ir nustatytą tikslą, ir buvo išleidžiama iš karto po to, kai darbas su išore buvo atliktas.

 

3.6. Stebėsena

 

Kokybės kontrolės politikos ir procedūros yra pagrindinė įmonės vidaus kontrolės sistemos dalis. Stebėsena yra atskiras kokybės kontrolės komponentas. Ji susideda iš kontrolės sistemos suvokimo ir nustatymo, kiek ši kontrolės sistema sukurta ir veikia efektyviai. Ji taip pat apima rekomendacijų, kaip pagerinti sistemą, pateikimą, ypač, jei yra nustatyti trūkumai, arba, jei pasikeitė profesiniai standartai ir praktika. Įmonė paskiria atsakingą už stebėsenos procesą tinkamai patyrusią ir nepriklausomą šalį (stebėseną atliekantį asmenį), dažniausiai asmenį iš išorės.

Įmonėje stebėsena vyksta periodiškai tam, kad įsitikinti, jog įmonėje laikomasi nustatytos kokybės kontrolės politikos nuostatų.

Patikrinimui audito užduotys atrenkamos pasirinktinai tokiu principu, kad būtų patikrinta bent po vieną skirtingų pagal dydį, veiklos pobūdį ir audito privalomumą klientų audito darbo dokumentai.

Atlikęs kokybės kontrolės sistemos įvertinimą, stebėseną atliekantis asmuo turi informuoti įmonės vadovą apie stebėsenos rezultatus. Jei buvo nustatyti sistemingi, pasikartojantys ar reikšmingi trūkumai, ataskaitoje turi būti pateikiami veiksmai, kurių buvo imtasi ar rekomenduojama imtis pašalinti šiems trūkumams.

 

4. Įmonės atlikto audito kokybės peržiūra

 

Siekiant užtikrinti auditoriu ir audito imoniu atlikto audito kokybę, Lietuvos auditorių rūmai organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras. Peržiūru metu yra tikrinami su audito atlikimu susiję dokumentai. Tikrinimo metu nustatoma ar audito įmonė laikėsi Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų, Tarptautinių audito standartų nuostatų. Nustatoma, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų, nustatytu bei ivertinama auditui panaudotų išteklių kokybė ir kiekybė.

Audito įmonės UAB "Finansinių ataskaitų analizė" audito kokybės peržiūrą paskutinį kartą Lietuvos auditorių rūmai atliko 2018 m. lapkričio 30 d.

 

5. Viešojo intereso įmonės, kurių auditą įmonė atliko praėjusiais finansiniais metais

 

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" per 2018 m. laikotarpį atliko viešojo intereso įmonės AB „Šiaulių energija" 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

 

6. Nepriklausomumo principo laikymasis

 

Įmonė atlikdama auditą, vadovaujasi nepriklausomumo ir objektyvumo principais numatytais Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme. Įmonės darbuotojai yra supažindinami su nepriklausomumo principais ir procedūromis. Įmonės vadovas bei darbuotojai, privalo neturėti finansinių interesų ir draudžiamų ryšių, siejančių juos su klientu ar jo dalyviais. Kartą per metus, o atliekant viešojo intereso įmonių auditą ir prieš atliekant auditą, Įmonė iš darbuotojų, kuriems yra taikomi susiję etikos reikalavimai dėl nepriklausomumo, gauna rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo reikalavimus.

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" patvirtina, kad per 2018 m. laikotarpį buvo laikomasi nepriklausomumo principo.

 

7. Įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimas

 

Įmonėje dirbantis auditorius nuolat kelia profesinę kvalifikaciją Lietuvos auditorių rūmų (LAR) organizuojamuose auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose, bei išklauso per kiekvienus vienus paskui kitus einančius trejus metus ne mažiau kaip 120 valandų mokymo kursų.

 

8. Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas

 

Atlyginimai yra fiksuoti ir skiriami vadovaujantis darbo sutartimis.

 

9. Pagrindinių audito partnerių ir darbuotojų rotacija

 

Įmonė, vadovaudamasi partnerių rotacijos stebėsenos politikomis ir procedūromis, kontroliuoja kaip vyksta pagrindinių audito partnerių rotacija. Partnerių rotacijos politika atitinka Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Etikos kodekso nuostatas, Europos parlemento ir Tarybos 2014 m. balandžio 16 d. reglamentą (ES) Nr. 537/2014 ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą.

Remiantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, audito pagrindinis partneris, jeigu yra audituojama viešojo intereso įmonė, negali atlikti tos pačios viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų audito ilgiau kaip 5 finansinius metus iš eilės. Pasibaigus šiam laikotarpiui audito pagrindinis partneris ne mažiau kaip 3 metus negali atlikti tos įmonės audito.

Įmonei atliekant viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą, ilgiausias finansinių ataskaitų audito atlikimo terminas yra 10 metų.

 

10. Įmonės pajamos pagal kiekvieną veiklos kategoriją per 2018 m. laikotarpį (tūkst. Eur)

 

Įmonių metinių finansinių ataskaitų auditas, tame skaičiuje:

viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditas

ne viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditas

Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos

Konsultavimo paslaugos

 

Iš viso:18.63

                     6.40

                   12.23

23.33

1.12

 

43.08

 

2019 m. kovo 22 d.

 

Direktorius, auditorius

Remigijus Kešys


______________________________________________________________________________________________________________________


Skroblų g. 8-86, 03142 Vilnius. Tel. 8 698 00202; El. p.: info@fin-auditas.lt  Į/k 125935162, PVM mok. kodas LT259351610.

Registruota LR įmonių rejestre, rejestro tvarkytoja VĮ „Registrų centras". A/s LT807300010129474022 „Swedbank", AB


Atlikus viešojo intereso įmonės auditą 2018 metais, audito įmonė UAB "Finansinių ataskaitų analizė" pateikia šį atnaujintos redakcijos metinį pranešimą apie veiklos skaidrumą.

 

1. Įmonės teisinė struktūra, nuosavybės, valdymo struktūros ir dalyvių aprašas

 

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 2002 m. vasario 21 d. Įmonės kodas 125935162, registracijos adresas Skroblų g. 8-86, 03142 Vilnius, buveinės adresas Vytenio g. 3-4, 03113 Vilnius. Įmonė filialų, atstovybių, dukterinių įmonių neturi.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. kovo 19 d. Įsakymu Nr. 73 "Dėl įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą, UAB "Finansinių ataskaitų analizė" (toliau – Įmonė) buvo įrašyta į audito įmonių sąrašą. Audito įmonės pažymėjimo numeris 001459.

Įmonės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo įmonės vadovas – direktorius. Įmonės vadovas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įmonės įstatais, vienintelio akcininko sprendimais. 100 procentų Įmonės akcijų priklauso vienam akcininkui, fiziniam asmeniui Remigijui Kešiui. Nuo pat Įmonės įkūrimo, Remigijus Kešys vykdo Įmonės direktoriaus pareigas. 2001 m. gruodžio 07 d. Remigijui Kešiui buvo suteiktas auditoriaus vardas. Auditoriaus pažymėjimo numeris 000372. Nuo 2013 metų auditorius Remigijus Kešys yra Lietuvos auditorių rūmų Apskaitos ir mokesčių komiteto narys.

 

2. Audito tinklas

 

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" yra lietuviško kapitalo įmonė, nepriklausanti jokiam tarptautiniam tinklui.

 

3. Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais audito standartais bei vidaus taisyklėmis, Įmonėje yra sukurta ir įdiegta vidaus kokybės kontrolės sistema. Kokybės kontrolės sistema yra skirta užtikrinti, jog audito įmonė ir jos darbuotojai laikosi Tarptautinių audito standartų, Kokybės kontrolės standarto reikalavimų bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitinka taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus, bei kad audito įmonės užduoties ataskaitos yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis. Įmonėje periodiškai atliekamas kokybės kontrolės sistemos efektyvumo matavimas ir įvertinimas. Pagal identifikuotus pastebėjimus įmonės kokybės kontrolės sistema yra nuolat tobulinama.

Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašymas yra pateiktas Kokybės kontrolės vadove. Kokybės kontrolės sistema apima šiuos elementus:

- vadovo atsakomybė už kokybę įmonėje,

- etikos reikalavimai (įskaitant nepriklausomumą),

- santykiai su klientais,

- žmogiškieji ištekliai,

- audito užduočių atlikimas (įskaitant kokybės kontrolės peržiūrą),

- stebėsena.

 

3.1. Vadovo atsakomybė už kokybę įmonėje

 

Įmonės vadovas prisiima atsakomybę už vadovavimą kokybės užtikrinimo kultūrai ir jos propagavimą audito įmonėje bei už visų būtinų praktikos priemonių bei gairių, skirtų užduoties kokybės užtikrinimui, parengimą ir palaikymą. Vadovas nustato veiklos ir ataskaitų teikimo struktūrą bei įrašų ir kitų administracinių kokybės kontrolės sistemos elementų tvarkymą ir išlieka visiškai atsakingas už šias funkcijas. Visi asmenys, kurie prisiima konkrečias atsakomybes ir pareigas kokybės kontrolės sistemoje, turi turėti pakankamos tinkamos patirties ir gebėjimų bei įgaliojimus įgyvendinti prisiimtą atsakomybę.

Įmonės vadovas užtikrina, kad kokybės kontrolės sistema veikia efektyviai, yra nuolat tobulinama, todėl įmonė gali suteikti aukščiausio lygio paslaugas savo klientams.

 

3.2. Etikos reikalavimai (įskaitant nepriklausomumą)

 

Įmonės darbuotojai turi atitikti taikomus etikos reikalavimus, įskaitant tuos, kurie išdėstyti Tarptautinių buhalterių etikos standartų tarybos Buhalterių profesionalų etikos kodekse (TBF Etikos kodekse) ir bet kokius vietos priežiūros reikalavimus. Įmonėje pripažįstama etiško vadovavimo vertė, ir įmonės vadovas prisiima atsakomybę už jo įgyvendinimą. Įmonėje tikimasi, kad visi darbuotojai išlaikys savo turimas žinias apie nuostatas, išdėstytas TBF Etikos kodekse. Kad tai būtų įgyvendinta, visi darbuotojai turi prisiimti asmeninę atsakomybę už periodišką TBF Etikos kodekso turinio peržiūrą.

Pagrindiniai etikos principai yra šie:

- Sąžiningumo,

- Nepriklausomumo,

- Objektyvumo,

- Profesinės kompetencijos ir pareigingumo,

- Konfidencialumo,

- Profesionalaus elgesio.

Kiekvienas darbuotojas yra pasirašytinai supažindinamas su šiais principais.

 

3.3. Santykių su klientais prisiėmimas ir tęsimas

 

Prisiėmimas ir tęsimas

Įmonė prisiima tik tas naujas užduotis ar tęsia tik tas esamas užduotis ir santykius su klientu, kurioms atlikti turi galimybes (įvertinant nepriklausomumą ir galimą interesų konfliktą), įskaitant laiką ir resursus, ir kurias atliekant būtų laikomasi etikos reikalavimų, ir dėl kurių buvo apsvarstytas (potencialaus) kliento sąžiningumas ir jei neturi informacijos, kad (potencialus) klientas yra nesąžiningas. Įmonės vadovas patvirtina užduoties prisiėmimą ir tęsimą pagal audito įmonės politikas ir procedūras ir dokumentuoja tokį tvirtinimą.

 

Potencialūs nauji klientai

Prieš pateikiant klientui pasiūlymą potencialų klientą būtina įvertinti, taip pat atliekama ir dokumentuojama atitinkama leidimų gavimo procedūra. Vertinant klientą: vertinama su klientu susijusi rizika bei teikiami paklausimai atitinkamiems darbuotojams ir trečiosioms šalims (įskaitant ankstesniąją audito įmonę). Įmonė taip pat gali atlikti pagrindinės informacijos paiešką tuo tikslu pasinaudodama lengvai prieinama informacija. Nusprendusi priimti naują klientą įmonė privalo laikytis atitinkamų etikos reikalavimų (tokių, kaip reikalavimas bendradarbiauti su ankstesne audito įmone) ir parengia užduoties sutartį, kurią turi pasirašyti naujas klientas.

 

Esami klientai

Vykdant kiekvieną užduotį privaloma dokumentuoti darbo su klientu tęstinumo peržiūros išvadas, kad remiantis ankstesnėmis užduotimis ir planuojant jas tęsti galima būtų nustatyti, ar tikslinga toliau jam teikti paslaugas. Atliekant tokią peržiūrą taip pat atsižvelgiama į rotacijos reikalavimus.

 

3.4. Žmogiškieji ištekliai

 

Siekiant užtikrinti, kad kliento poreikius atitiktų reikiami gebėjimai ir kompetencijos, įmonės vadovas ir jo paskirtas už žmogiškuosius išteklius atsakingas asmuo turi atlikti profesinių paslaugų reikalavimų vertinimus. Tai įprastai apima detalaus užduoties reikalavimų lūkesčių plano parengimą (kiekvienų kalendorinių metų laikotarpyje), tam, kad nustatytų kritinius laikotarpius ir potencialius išteklių trūkumus.

Įmonės vadovas ir esami darbuotojai privalo įgyvendinti tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus ir patenkinti bet kokius papildomus reikiamų mokymų poreikius, kurie yra tinkami pagal jų lygį ir atsakomybes.

 

3.5. Audito užduočių atlikimas (įskaitant kokybės kontrolės peržiūrą)

 

Įdiegtomis politikomis ir procedūromis bei kokybės kontrolės sistema įmonė reikalauja, kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus.

Bendros įmonės sistemos yra skirtos suteikti pakankamą užtikrinimą, kad darbuotojai adekvačiai ir tinkamai planuoja, prižiūri, peržiūri užduotis ir pateikia užduoties ataskaitas, kurios yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis.

Siekdama nuosekliai ir pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus, įmonė gali suteikti ir naudoti darbo dokumentų šablonus, skirtus dokumentuoti kliento užduoties procesą. Šie šablonai, kaip reikalaujama, yra atnaujinami tam, kad atspindėtų visus pokyčius profesiniuose standartuose. Šablonai naudojami pagrindinių faktų, rizikos ir įvertinimo, susijusio su kiekvienos užduoties prisiėmimu ar tęsimu, dokumentavimui.

Įmonėje auditas atliekamas šiais etapais:

- planavimas (įmonės veiklos analizė, informacijos rinkimas, darbo apimties nustatymas);

- atlikimas (atliekami detalūs audito testai);

- užbaigimas (atliekamos užbaigimo procedūros, parengiama audito išvada, sutvarkoma audito darbo dokumentų byla).

Peržiūros atsakomybė yra apibrėžta, remiantis tuo, kad mažiau patirties turinčių darbuotojų atliktas darbas turi būti peržiūrėtas tinkamą kompetenciją turinčių asmenų. Prieš pasirašant ir klientui pateikiant audito ataskaitas, peržiūrą atliekantys asmenys turi apsvarstyti, ar užduoties komanda:

- naudojo (modifikavus, jei būtina) įmonės šablonus bylų rengimui, dokumentams ir susirašinėjimui, taip pat programinę įrangą, tyrimų priemones ir užduočiai tinkamų procedūrų pasirašymą ir paskelbimą;

- laikėsi ir taikė audito įmonės etikos politikas;

- profesionaliai ir pagal įmonės standartus atliko darbą su reikiamu atidumu ir dėmesiu;

- pakankamai ir tinkamai dokumentavo savo darbą, analizes, konsultacijas ir išvadas;

- atliko darbą objektyviai ir nepriklausomai, laiku ir efektyviai bei organizuotai, sistemingai, užbaigtai ir įskaitomai dokumentavo darbą;

- užtikrino, kad tinkamai pasikonsultavus dėl sudėtingų ar ginčytinų dalykų, visuose darbo dokumentuose, bylų dokumentuose ir atmintinėse buvo pažymėtas jų sudarytojas, juose buvo įtrauktos nuorodos, įrašyta data;

- užtikrino, kad atitinkamas bendravimas su klientu, atstovavimas, peržiūros ir įsipareigojimai buvo aiškiai įdiegti ir dokumentuoti;

- užtikrino, kad užduoties ataskaita atspindėtų atliktus darbus ir nustatytą tikslą, ir buvo išleidžiama iš karto po to, kai darbas su išore buvo atliktas.

 

3.6. Stebėsena

 

Kokybės kontrolės politikos ir procedūros yra pagrindinė įmonės vidaus kontrolės sistemos dalis. Stebėsena yra atskiras kokybės kontrolės komponentas. Ji susideda iš kontrolės sistemos suvokimo ir nustatymo, kiek ši kontrolės sistema sukurta ir veikia efektyviai. Ji taip pat apima rekomendacijų, kaip pagerinti sistemą, pateikimą, ypač, jei yra nustatyti trūkumai, arba, jei pasikeitė profesiniai standartai ir praktika. Įmonė paskiria atsakingą už stebėsenos procesą tinkamai patyrusią ir nepriklausomą šalį (stebėseną atliekantį asmenį), dažniausiai asmenį iš išorės.

Įmonėje stebėsena vyksta periodiškai tam, kad įsitikinti, jog įmonėje laikomasi nustatytos kokybės kontrolės politikos nuostatų.

Patikrinimui audito užduotys atrenkamos pasirinktinai tokiu principu, kad būtų patikrinta bent po vieną skirtingų pagal dydį, veiklos pobūdį ir audito privalomumą klientų audito darbo dokumentai.

Atlikęs kokybės kontrolės sistemos įvertinimą, stebėseną atliekantis asmuo turi informuoti įmonės vadovą apie stebėsenos rezultatus. Jei buvo nustatyti sistemingi, pasikartojantys ar reikšmingi trūkumai, ataskaitoje turi būti pateikiami veiksmai, kurių buvo imtasi ar rekomenduojama imtis pašalinti šiems trūkumams.

 

4. Įmonės atlikto audito kokybės peržiūra

 

Siekiant užtikrinti auditoriu ir audito imoniu atlikto audito kokybę, Lietuvos auditorių rūmai organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras. Peržiūru metu yra tikrinami su audito atlikimu susiję dokumentai. Tikrinimo metu nustatoma ar audito įmonė laikėsi Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų, Tarptautinių audito standartų nuostatų. Nustatoma, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų, nustatytu bei ivertinama auditui panaudotų išteklių kokybė ir kiekybė.

Audito įmonės UAB "Finansinių ataskaitų analizė" audito kokybės peržiūrą paskutinį kartą Lietuvos auditorių rūmai atliko 2018 m. lapkričio 30 d.

 

5. Viešojo intereso įmonės, kurių auditą įmonė atliko praėjusiais finansiniais metais

 

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" per 2018 m. laikotarpį atliko viešojo intereso įmonės AB „Šiaulių energija" 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

 

6. Nepriklausomumo principo laikymasis

 

Įmonė atlikdama auditą, vadovaujasi nepriklausomumo ir objektyvumo principais numatytais Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme. Įmonės darbuotojai yra supažindinami su nepriklausomumo principais ir procedūromis. Įmonės vadovas bei darbuotojai, privalo neturėti finansinių interesų ir draudžiamų ryšių, siejančių juos su klientu ar jo dalyviais. Kartą per metus, o atliekant viešojo intereso įmonių auditą ir prieš atliekant auditą, Įmonė iš darbuotojų, kuriems yra taikomi susiję etikos reikalavimai dėl nepriklausomumo, gauna rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo reikalavimus.

UAB "Finansinių ataskaitų analizė" patvirtina, kad per 2018 m. laikotarpį buvo laikomasi nepriklausomumo principo.

 

7. Įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimas

 

Įmonėje dirbantis auditorius nuolat kelia profesinę kvalifikaciją Lietuvos auditorių rūmų (LAR) organizuojamuose auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose, bei išklauso per kiekvienus vienus paskui kitus einančius trejus metus ne mažiau kaip 120 valandų mokymo kursų.

 

8. Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas

 

Atlyginimai yra fiksuoti ir skiriami vadovaujantis darbo sutartimis.

 

9. Pagrindinių audito partnerių ir darbuotojų rotacija

 

Įmonė, vadovaudamasi partnerių rotacijos stebėsenos politikomis ir procedūromis, kontroliuoja kaip vyksta pagrindinių audito partnerių rotacija. Partnerių rotacijos politika atitinka Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Etikos kodekso nuostatas, Europos parlemento ir Tarybos 2014 m. balandžio 16 d. reglamentą (ES) Nr. 537/2014 ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą.

Remiantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, audito pagrindinis partneris, jeigu yra audituojama viešojo intereso įmonė, negali atlikti tos pačios viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų audito ilgiau kaip 5 finansinius metus iš eilės. Pasibaigus šiam laikotarpiui audito pagrindinis partneris ne mažiau kaip 3 metus negali atlikti tos įmonės audito.

Įmonei atliekant viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą, ilgiausias finansinių ataskaitų audito atlikimo terminas yra 10 metų.

 

10. Įmonės pajamos pagal kiekvieną veiklos kategoriją per 2018 m. laikotarpį (tūkst. Eur)

 

Įmonių metinių finansinių ataskaitų auditas, tame skaičiuje:

viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditas

ne viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditas

Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos

Konsultavimo paslaugos

 

Iš viso:


2023 m. sausio 16 d.

18.63

                     6.40

                   12.23

23.33

1.12

 

43.08 Direktorius, auditorius

 Remigijus Kešys